Město Zákupy
Město Zákupy

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Zákupy
Město Zákupy vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Borská 5
47123 Zákupy
Telefon: 487 857 171
E-mail: podatelna@mesto-zakupy.cz
WWW: www.zakupy.cz/
ID Datové schránky: 6jnbzui
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Borská 5
  47123 Zákupy
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Borská 5
  47123 Zákupy
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:30 – 17:00
  středa8:00 – 11:3012:30 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 6jnbzui
19-5721421/0100 (Komerční banka, a.s.)
00261114
DIČ: CZ00261114

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Zákupy
  Borská 5
  47123 Zákupy
 • e-mailem: jindrova@mesto-zakupy.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@mesto-zakupy.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 487 857 171

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • další související zákony:
   ◾zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
   ◾zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   ◾zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
   ◾zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
   ◾zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
   ◾zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   ◾zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   ◾zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
   ◾zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
   ◾zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
   ◾zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   ◾zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
   ◾zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
   ◾zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
   ◾zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
   ◾zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
   ◾zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
   ◾zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
   ◾zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
   ◾zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   ◾zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
   ◾zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
   ◾zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
   ◾zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
   ◾zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
   ◾zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
   ◾zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
   ◾zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
   ◾zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
   ◾zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
   ◾zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
   ◾zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
    
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Zákupy vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

  Evidence právních předpisů města Zákupy

  Vyhlášky města

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad za poskytování informací  dle zákona č. 106/1999 Sb.

  Město Zákupy jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) citovaného zákona, ve spojení s § 17 téhož zákona, a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, stanoví tento sazebník úhrad za poskytování informací.

  NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KOPIÍ

  PROVEDENÍ ČERNOBÍLÉ FORMÁT CENA 1 KOPIE
  Stránka (jednostranně) A/4 3,- Kč
  Stránka (dvoustranně) A/4 6,- Kč
  Stránka (jednostranně) A/3 6,- Kč
  Stránka (dvoustranně) A/3 12,- Kč

   

  NÁKLADY NA OPATŘENÍ TECHNICKÝCH NOSIČŮ DAT

  CD 10,- Kč/ks
  Jiný technický nosič dle pořizovací ceny


  Jiný technický nosič dle pořizovací ceny

  NÁKLADY NA ODESLÁNÍ INFORMACÍ ŽADATELI

  Náklady na poštovné budou vyčísleny dle ceny uhrazené povinným subjektem provozovateli poštovních služeb. Náklady na balné nebudou účtovány.

  NÁKLADY NA MIMOŘÁDNĚ ROZSÁHLÉ VYHLEDÁNÍ INFORMACÍ

  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazby úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 160,- Kč.

  OSTATNÍ USTANOVENÍ

  Výše úhrady nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z výše uvedených nákladů.

  Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Žadatel je povinen uhradit výši nákladů v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo převodem na bankovní účet města, a to ve výši, kterou určí osoba poskytující informaci před převzetím nebo odesláním informace.

  Tento sazebník úhrad za poskytování informací (schválen v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů) byl stanoven Radou města Zákupy dne 24. 10. 2011 pod č. usnesení č. 156/2011 a nabývá účinnosti dne 25. 10. 2011.
   

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Zákupy poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2023

01. Výroční zpráva 2023 anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,04 kB
Staženo: 31×
Vloženo: 17. 1. 2024

Výroční zpráva za rok 2022

01. Výroční zpráva 2022 anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 138,75 kB
Staženo: 98×
Vloženo: 26. 1. 2023

Výroční zpráva za rok 2021

01. Výroční zpráva 2021 anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,87 kB
Staženo: 167×
Vloženo: 23. 2. 2022

Výroční zpráva za rok 2020

01. Výroční zpráva 2020 anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,6 kB
Staženo: 233×
Vloženo: 14. 1. 2021

Výroční zpráva za rok 2019

01.Výroční zpráva 2019 anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,57 kB
Staženo: 292×
Vloženo: 29. 1. 2020

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva 2018 anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,36 kB
Staženo: 318×
Vloženo: 6. 2. 2019

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 85,85 kB
Staženo: 552×
Vloženo: 30. 1. 2018

Výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva106 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 53,96 kB
Staženo: 666×
Vloženo: 27. 2. 2017

Výroční zpráva za rok 2015

výroční zpráva za rok 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 100,57 kB
Staženo: 1,038×
Vloženo: 18. 2. 2016

Výroční zpráva za rok 2014

výroční zpráva za rok 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 419,48 kB
Staženo: 1,549×
Vloženo: 28. 1. 2015

Výroční zpráva za rok 2013

výroční zpráva za rok 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 41,47 kB
Staženo: 1,226×
Vloženo: 29. 1. 2014

Výroční zpráva za rok 2011

výroční-zpráva-podle-zákona-č.-106-1999-sb..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 28,85 kB
Staženo: 1,273×
Vloženo: 5. 6. 2013

Výroční zpráva za rok 2012

výroční zpráva za rok 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 32,03 kB
Staženo: 1,187×
Vloženo: 12. 9. 2013

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. – r. 2022

 

Č. j. podané žádosti Odpověď na informaci ze dne Obsah
MUZ/1141/2024 9. 4. 2024 Žádost o informace, zda obec (obecní úřad, stavební úřad) vydává rozhodnutí o odstranění stavby pro právnické osoby, případně poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí, sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby a o sdělení o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu u právnických osob. Typ: PDF dokument, Velikost: 165.19 kB
MUZ/65/2024 4. 1. 2024 Žádost o sdělení informací týkajících se pouze samostatných staveb výroben elektřiny – fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším. Typ: PDF dokument, Velikost: 107.86 kB
MUZ/8/2024 1. 1. 2024 Žádost o poskytnutí investičních plánů města Zákupy pro rok 2024, seznam stavebních projektů plánovaných městem na rok 2024 a financovaných z rozpočtů města nebo z jiných veřejných rozpočtů. Typ: PDF dokument, Velikost: 132.47 kB
MUZ/2162/2023 15. 7. 2023

Žádost o sdělení informace týkající se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším. (108 kB)

MUZ/1107/2023 3. 4. 2023

Žádost o informace, zda obec (obecní úřad, stavební úřad) vydává rozhodnutí o odstranění stavby pro právnické osoby, případně poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí, sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby a o sdělení o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu, a to pouze u právnických osob. (156.16 kB)

MUZ/757/2023 3. 3. 2023 Žádost o poskytnutí investičních plánů města Zákupy pro rok 2023, seznam stavebních projektů plánovaných městem na rok 2023 a financovaných z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů. (128.84 kB)
MUZ/716/2023 1. 3. 2023

Žádost o poskytnutí informací týkajících se systémových věcí odpadového hospodářství obce formou dotazníku. (301.43 kB)

MUZ/61/2023 4. 1. 2023 Žádost o poskytnutí investičních plánů města Zákupy pro rok 2023, seznam stavebních projektů plánovaných městem na rok 2023 a financovaných z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů. (128.97 kB)
MUZ/3563/2022 16.11.2022

Žádost o poskytnutí informací týkajících se výkonu agend „POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ a „PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“ (126.98 kB)

MUZ/3020/2022 13.10.2022 Žádost o informace, zda obec (úřad, stavební úřad) vydává rozhodnutí o odstranění stavby, případně poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí, sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby a o sdělení o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu. (155.68 kB)
MUZ/2270/2022 11. 7. 2022

Žádost o zpřístupnění informací vztahujících se k povolení a provozování stánku s rychlým občerstvením U dědy námořníka na adrese Gagarinova 443, 471 23 Zákupy (22.38 kB) (113.06 kB)

MUZ/1075/2022 31. 3. 2022

Žádost o informace týkající se cesty Petra Fialy, jakožto vrcholného představitele VOZu, neviditelným vlakem s technologií super Stealth české výroby do obléhaného Kyjeva. (104.95 kB)

MUZ/982/2022 25. 3. 2022

Žádost o informace ohledně legálního způsobu boje. (102.68 kB)

MUZ/911/2022 19. 3. 2022

Žádost o informace ohledně nezákonného zneužívání státní moci proti svobodě slova. (102.11 kB)

MUZ/311/2022 24.1.2022 Žádost o poskytnutí investičních plánů města Zákupy pro rok 2022, seznam stavebních projektů plánovaných městem na rok 2022 financovaných z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů. (104.14 kB)
MUZ/64/2022 6.1.2022 Žádost o informace, zda byl v říjnu 2021 na některém městském majetku či příspěvkové organizaci odběr energií od následujících společností: Bohemia Energy entity s. r. o.,Comfort Energy s. r. o., Europe Easy Energy a. s., X Energie s. r. o. (103.87 kB)
Č. j. podané žádosti Odpověď na informaci ze dne Obsah
MUZ/1873/2021 30.7.2021 Zodpovězení otázek týkajících se údajné trestné činnosti orgánů činných v trestním řízení. (103.59 kB)
MIZ/1228/2021 26. 5. 2021 Žádost o upřesnění informace ve znění „Město Zákupy nemá povinnost zveřejňovat smlouvy/objednávky v Registru smluv. Uvedení odkazu na příslušný zákon alt. vyhlášku apod. a paragraf, o který se toto sdělení opírá." (103.37 kB)
MUZ/1109/2021 13. 5. 2021

Žádost o zaslání smluv/objednávek na všechny projektové práce záměru včetně případné studie a dále na související veškerou inženýrskou činnost – k akci „Změna účelu využití objektuč.p. 184 na požární zbrojnici“. (107.13 kB)

MUZ/620/2021 22.3.2021 Žádost o poskytnutí informace o zaslání investičních plánů města Zákupy pro rok 2021 (211.33 kB)

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. – r. 2020

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. – r. 2019

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. – r. 2018

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. – r. 2017

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. – r. 2016

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. – r. 2015

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. – r. 2014

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. – r. 2013

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. – r. 2012

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

 

Uvádíme odkazy na strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě a odkazy související.

Postupy vám poskytnou informace o tom, jak vyřídit různá podání, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na případné formuláře a platné právní předpisy.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na odpovědného pracovníka městského úřadu (viz kontakty).

 

Osobní dokumenty Živnostenské podnikání
Občanské průkazy Průvodce živnostenským podnikáním
Jména a příjmení Živnosti koncesované
Matrika Živnosti volné
Manželství Živnosti vázané
Rodná čísla Živnosti řemeslné
Cestovní doklady  
Řidičské průkazy Doprava
  Evidenční karta řidiče (bodové hodnocení)
Stavební řízení a územní rozhodování Pozemní komunikace
Stavební agendy Registrace vozidel
Územní a regulační plány Profesní způsobilost řidiče
  Řidičské průkazy
Sociální problematika  
Příspěvek na živobytí Příroda a zemědělství
Příspěvek na individuální dopravu Les a dřeviny
Mimořádné výhody pro ZTP Myslivost
Příspěvek na péči Rybářství
Příspěvek na provoz motorového vozidla Vodní hospodářství
Příspěvek na úpravu bytu  
Užívání bezbariérového bytu a garáže Životní prostředí
Příspěvek na zakoupení a úpravy vozidla Ekologická likvidace vozidla
Příspěvky na opatření zvláštních pomůcek Zelená úsporám
Doplatek na bydlení Integrovaný systém ohlašovacích povinností
Mimořádná okamžitá pomoc  
Zprostředkování osvojení a pěstounské péče

 

Rozpočet příjmů města Zákupy na rok 2019

Rozpočet příjmů města Zákupy na rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 33,32 kB
Staženo: 428×
Vloženo: 7. 1. 2019

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Překlad (translations)

Živé vysílání ZM

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:148
TÝDEN:1636
CELKEM:1808876

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace V Obraze

Informace z našeho webu v chytrých telefonech.  

Google play
App Store

Infokanál

Registrace infokanálu

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 19 °C 7 °C
sobota 15. 6. zataženo 23/10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 23/11 °C
pondělí 17. 6. oblačno 26/12 °C