Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městská policie


Městský strážník 

Petr Zvára

Telefon: 775 750 025

            487 857 171

            487 827 776

zvara@mesto-zakupy.cz

Jan Dvořák

Telefon: 775 750 002

            487 857 171

            487 827 776

dvorak@mesto-zakupy.cz

 

 

Zastupitelstvo města Zákupy zřídilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, svojí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2005 ze dne 22. 12. 2005 Městskou policii v Zákupech (č. usnesení 92/05, bod 10).

Řízení městské policie přísluší starostovi obce.

 

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo podle zvláštního zákona. Při tom

 

 • a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
   
 • b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
   
 • c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
   
 • d) se podílí v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a  plynulost provozu na pozemních komunikacích (např. na přechodech, při dopravních nehodách, apod.),
   
 • e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
   
 • f) se podílí na prevenci kriminality ve městě,
   
 • g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě,
   
 • h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města.

   

Dále pomáhá v rámci integrovaného záchranného systému, spolupracuje s Policií České republiky a státními orgány, provozuje městský kamerový systém, podílí se na zajišťování veřejného pořádku při kulturních, sportovních a společenských akcích, konaných na veřejných prostranstvích, zajišťuje některé úkoly pro další orgány a organizace (soud, školy, MěÚ).